Luku 2

Peruskomennot

Tutustumme seuraavaksi tavallisimpiin SQL-komentoihin, joiden avulla voimme lisätä, hakea, muuttaa ja poistaa tietokannan sisältöä. Nämä komennot muodostavat perustan tietokannan käyttämiselle.

Taulun luonti

Komento CREATE TABLE luo taulun, jossa on halutut sarakkeet. Esimerkiksi seuraava komento luo taulun Tuotteet, jossa on kolme saraketta:

CREATE TABLE Tuotteet (id INTEGER PRIMARY KEY, nimi TEXT, hinta INTEGER);

Voimme nimetä taulun ja sarakkeet haluamallamme tavalla. Tällä kurssilla käytäntönä on, että kirjoitamme taulun nimen suurella alkukirjaimella ja monikkomuotoisena. Sarakkeiden nimet puolestaan kirjoitamme pienellä alkukirjaimella.

Jokaisesta sarakkeesta ilmoitetaan nimen lisäksi tyyppi. Tässä taulussa sarakkeet id ja hinta ovat kokonaislukuja (INTEGER) ja sarake nimi on merkkijono (TEXT). Sarake id on lisäksi taulun pääavain (PRIMARY KEY), mikä tarkoittaa, että se yksilöi jokaisen taulun rivin ja voimme viitata sen avulla kätevästi mihin tahansa riviin.

Tiedon lisääminen

Komento INSERT lisää uuden rivin tauluun. Esimerkiksi seuraava komento lisää rivin äsken luomaamme tauluun Tuotteet:

INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('retiisi',7);

Tässä annamme arvot lisättävän rivin sarakkeille nimi ja hinta. Kun oletamme, että sarakkeessa id on juokseva numerointi, se saa automaattisesti arvon 1, kun kyseessä on taulun ensimmäinen rivi. Niinpä tauluun ilmestyy seuraava rivi:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
1      retiisi   7     

Jos emme anna arvoa jollekin sarakkeelle, se saa oletusarvon. Tavallisessa sarakkeessa oletusarvo on NULL, mikä tarkoittaa tiedon puuttumista. Esimerkiksi seuraavassa komennossa emme anna arvoa sarakkeelle hinta:

INSERT INTO Tuotteet (nimi) VALUES ('retiisi');

Tällöin tauluun ilmestyy rivi, jossa hinta on NULL (eli tyhjä):

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
1      retiisi   

Esimerkkitaulu

Oletamme tämän aliluvun tulevissa esimerkeissä, että olemme lisänneet tauluun Tuotteet seuraavat viisi riviä:

INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('retiisi',7);
INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('porkkana',5);
INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('nauris',4);
INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('lanttu',8);
INSERT INTO Tuotteet (nimi,hinta) VALUES ('selleri',4);

Taulun sisältö on siis seuraavanlainen:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
1      retiisi   7     
2      porkkana  5     
3      nauris   4     
4      lanttu   8     
5      selleri   4     

Tiedon hakeminen

Komento SELECT suorittaa kyselyn eli hakee tietoa taulusta. Yksinkertaisin tapa tehdä kysely on hakea kaikki tiedot taulusta:

SELECT * FROM Tuotteet;

Tässä tapauksessa kyselyn tulos on seuraava:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
1      retiisi   7     
2      porkkana  5     
3      nauris   4     
4      lanttu   8     
5      selleri   4     

Kyselyssä tähti * ilmaisee, että haluamme hakea kaikki sarakkeet. Kuitenkin voimme myös hakea vain osan sarakkeista. Esimerkiksi seuraava kysely hakee vain tuotteiden nimet:

SELECT nimi FROM Tuotteet;

Kyselyn tulos on seuraava:

nimi   
----------
retiisi  
porkkana       
nauris        
lanttu        
selleri       

Tämä kysely puolestaan hakee nimet ja hinnat:

SELECT nimi, hinta FROM Tuotteet;

Nyt kyselyn tulos muuttuu näin:

nimi    hinta   
---------- ----------
retiisi   7     
porkkana  5     
nauris   4     
lanttu   8     
selleri   4     

Kyselyn tuloksena olevat rivit muodostavat taulun, jota kutsutaan nimellä tulostaulu. Sen sarakkeet ja rivit riippuvat kyselyn sisällöstä. Esimerkiksi äskeinen kysely loi tulostaulun, jossa on kaksi saraketta ja viisi riviä.

Tietokannan käsittelyssä esiintyy siis kahdenlaisia tauluja: tietokannassa kiinteästi olevia tauluja, joihin on tallennettu tietokannan sisältö, sekä kyselyjen muodostamia väliaikaisia tulostauluja, joiden tiedot on koostettu kiinteistä tauluista.

Hakuehto

Liittämällä SELECT-kyselyyn WHERE-osan voimme valita vain osan riveistä halutun ehdon perusteella. Esimerkiksi seuraava kysely hakee tiedot lantusta:

SELECT * FROM Tuotteet WHERE nimi='lanttu';

Kyselyn tulos on seuraava:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
4      lanttu   8    

Ehdoissa voi käyttää vertailuja ja sanoja AND ja OR samaan tapaan kuin ohjelmoinnissa. Esimerkiksi seuraava kysely etsii tuotteet, joiden hinta on välillä 4...6:

SELECT * FROM Tuotteet WHERE hinta>=4 AND hinta<=6;

Kyselyn tulos on seuraava:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
2      porkkana  5     
3      nauris   4     
5      selleri   4     

Järjestäminen

Oletuksena kyselyn tuloksena olevien rivien järjestys voi olla mikä tahansa. Voimme kuitenkin määrittää halutun järjestyksen ORDER BY -osan avulla. Esimerkiksi seuraava kysely hakee tuotteet järjestyksessä nimen mukaan:

SELECT * FROM Tuotteet ORDER BY nimi;

Kyselyn tulos on seuraava:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
4      lanttu   8     
3      nauris   4     
2      porkkana  5     
1      retiisi   7     
5      selleri   4 

Järjestys on oletuksena pienimmästä suurimpaan. Kuitenkin jos haluamme järjestyksen suurimmasta pienimpään, voimme lisätä sanan DESC sarakkeen nimen jälkeen:

SELECT * FROM Tuotteet ORDER BY nimi DESC;

Tämän seurauksena kyselyn tulos on seuraava:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
5      selleri   4 
1      retiisi   7     
2      porkkana  5     
3      nauris   4     
4      lanttu   8     

Voimme myös järjestää rivejä usealla eri perusteella. Esimerkiksi seuraava kysely järjestää rivit ensisijaisesti kalleimmasta halvimpaan hinnan mukaan ja toissijaisesti aakkosjärjestykseen nimen mukaan:

SELECT * FROM Tuotteet ORDER BY hinta DESC, nimi;

Kyselyn tulos on seuraava:

id     nimi    hinta   
---------- ---------- ----------
4      lanttu   8     
1      retiisi   7     
2      porkkana  5     
3      nauris   4     
5      selleri   4 

Tässä tapauksessa nauris ja selleri järjestetään nimen mukaan, koska ne ovat yhtä kalliita.

Erilliset tulosrivit

Joskus tulostaulussa voi olla useita samanlaisia rivejä. Näin käy esimerkiksi seuraavassa kyselyssä:

SELECT hinta FROM Tuotteet;

Koska kahden tuotteen hinta on 4, kahden tulosrivin sisältönä on 4:

hinta   
----------
7     
5     
4     
8     
4     

Jos kuitenkin haluamme vain erilaiset tulosrivit, voimme lisätä kyselyyn sanan DISTINCT:

SELECT DISTINCT hinta FROM Tuotteet;

Tämän seurauksena kyselyn tulos muuttuu näin:

hinta   
----------
7     
5     
4     
8     

Tiedon muuttaminen

Komento UPDATE muuttaa taulun rivejä, jotka täsmäävät haluttuun ehtoon. Esimerkiksi seuraava komento muuttaa nauriin hinnaksi 6:

UPDATE Tuotteet SET hinta=6 WHERE nimi='nauris';

Useita sarakkeita voi muuttaa yhdistämällä muutokset pilkuilla. Esimerkiksi seuraava komento muuttaa nauriin nimeksi ananas ja hinnaksi 9:

UPDATE Tuotteet SET nimi='ananas', hinta=9 WHERE nimi='nauris';

Muutos voidaan myös laskea aiemman arvon perusteella. Esimerkiksi seuraava komento kasvattaa nauriin hintaa yhdellä:

UPDATE Tuotteet SET hinta=hinta+1 WHERE nimi='nauris';

Jos komennossa ei ole ehtoa, se vaikuttaa kaikkiin riveihin. Esimerkiksi seuraava komento muuttaa jokaisen tuotteen hinnaksi 3:

UPDATE Tuotteet SET hinta=3;

Tiedon poistaminen

Komento DELETE poistaa taulusta rivit, jotka täsmäävät annettuun ehtoon. Esimerkiksi seuraava komento poistaa porkkanan tuotteista:

DELETE FROM Tuotteet WHERE nimi='porkkana';

Kuten muuttamisessa, jos ehtoa ei ole, niin komento vaikuttaa kaikkiin riveihin. Seuraava komento siis poistaa kaikki tuotteet taulusta:

DELETE FROM Tuotteet;

Komento DROP TABLE poistaa tietokannan taulun (ja kaiken sen sisällön). Esimerkiksi seuraava komento poistaa taulun Tuotteet:

DROP TABLE Tuotteet;
Jatka tästä seuraavaan osaan: