Luku 3

Viittaukset ja kyselyt

Keskeinen idea tietokannoissa on, että taulun rivi voi viitata toisen taulun riviin. Tällöin voimme muodostaa kyselyn, joka kerää tietoa useista tauluista viittausten perusteella. Käytännössä viittauksena on yleensä toisessa taulussa olevan rivin id-numero.

Esimerkki

Tarkastellaan esimerkkinä tilannetta, jossa tietokannassa on tietoa kursseista ja niiden opettajista. Oletamme, että jokaisella kurssilla on yksi opettaja ja sama opettaja voi opettaa monta kurssia.

Tallennamme tauluun Opettajat tietoa opettajista. Jokaisella opettajalla on id-numero, jolla voimme viitata siihen.

id     nimi   
---------- ----------
1      Kaila   
2      Luukkainen
3      Kivinen  
4      Laaksonen 

Taulussa Kurssit on puolestaan tietoa kursseista ja jokaisen kurssin kohdalla viittaus kurssin opettajaan.

id     nimi       opettaja_id
---------- ---------------- -----------
1      Laskennan mallit 3     
2      Ohjelmoinnin per 1     
3      Ohjelmoinnin jat 1     
4      Tietokantojen pe 4     
5      Tietorakenteet j 3    

Voimme nyt hakea kurssit opettajineen seuraavalla kyselyllä, joka hakee tietoa samaan aikaan tauluista Kurssit ja Opettajat:

SELECT Kurssit.nimi, Opettajat.nimi
FROM Kurssit, Opettajat
WHERE Kurssit.opettaja_id = Opettajat.id;

Koska kyselyssä on monta taulua, ilmoitamme sarakkeiden taulut. Esimerkiksi Kurssit.nimi viittaa taulun Kurssit sarakkeeseen nimi.

Kysely antaa seuraavan tuloksen:

nimi       nimi   
---------------- ----------
Laskennan mallit Kivinen  
Ohjelmoinnin per Kaila   
Ohjelmoinnin jat Kaila   
Tietokantojen pe Laaksonen 
Tietorakenteet j Kivinen 

Mitä tässä tapahtui?

Yllä olevassa kyselyssä uutena asiana on, että kysely koskee useaa taulua (FROM Kurssit, Opettajat), mutta mitä tämä tarkoittaa oikeastaan?

Ideana on, että kun kyselyssä on monta taulua, kyselyn tulosrivien lähtökohtana ovat kaikki tavat valita rivien yhdistelmiä tauluista. Tämän jälkeen WHERE-osan ehdoilla voi määrittää, mitkä yhdistelmät ovat kiinnostuksen kohteena.

Hyvä tapa saada ymmärrystä monen taulun kyselyn toiminnasta on tarkastella ensin kyselyä, joka hakee kaikki sarakkeet ja jossa ei ole WHERE-osaa. Yllä olevassa esimerkkitilanteessa tällainen kysely on seuraava:

SELECT * FROM Kurssit, Opettajat;

Koska taulussa Kurssit on 5 riviä ja taulussa Opettajat on 4 riviä, kyselyn tulostaulussa on 5 * 4 = 20 riviä. Tulostaulu sisältää kaikki mahdolliset tavat valita ensin jokin rivi taulusta Kurssit ja sitten jokin rivi taulusta Opettajat:

id     nimi       opettaja_id id     nimi   
---------- ---------------- ----------- ---------- ----------
1      Laskennan mallit 3      1      Kaila   
1      Laskennan mallit 3      2      Luukkainen
1      Laskennan mallit 3      3      Kivinen  
1      Laskennan mallit 3      4      Laaksonen 
2      Ohjelmoinnin per 1      1      Kaila   
2      Ohjelmoinnin per 1      2      Luukkainen
2      Ohjelmoinnin per 1      3      Kivinen  
2      Ohjelmoinnin per 1      4      Laaksonen 
3      Ohjelmoinnin jat 1      1      Kaila   
3      Ohjelmoinnin jat 1      2      Luukkainen
3      Ohjelmoinnin jat 1      3      Kivinen  
3      Ohjelmoinnin jat 1      4      Laaksonen 
4      Tietokantojen pe 4      1      Kaila   
4      Tietokantojen pe 4      2      Luukkainen
4      Tietokantojen pe 4      3      Kivinen  
4      Tietokantojen pe 4      4      Laaksonen 
5      Tietorakenteet j 3      1      Kaila   
5      Tietorakenteet j 3      2      Luukkainen
5      Tietorakenteet j 3      3      Kivinen  
5      Tietorakenteet j 3      4      Laaksonen 

Suurin osa tulosriveistä ei ole kuitenkaan kiinnostavia, koska ne eivät liity toisiinsa mitenkään. Esimerkiksi ensimmäinen tulosrivi kertoo vain, että on olemassa kurssi Laskennan mallit ja toisaalta on olemassa opettaja Kaila. Tämän vuoksi rajaamme hakua niin, että opettajan id-numeron tulee olla sama kummankin taulun riveissä:

SELECT * FROM Kurssit, Opettajat
WHERE Kurssit.opettaja_id = Opettajat.id;

Tämän seurauksena kysely alkaa antaa mielekkäitä tuloksia:

id     nimi       opettaja_id id     nimi   
---------- ---------------- ----------- ---------- ----------
1      Laskennan mallit 3      3      Kivinen  
2      Ohjelmoinnin per 1      1      Kaila   
3      Ohjelmoinnin jat 1      1      Kaila   
4      Tietokantojen pe 4      4      Laaksonen 
5      Tietorakenteet j 3      3      Kivinen  

Tämän jälkeen voimme vielä parantaa kyselyä ilmoittamalla meitä kiinnostavat sarakkeet:

SELECT Kurssit.nimi, Opettajat.nimi
FROM Kurssit, Opettajat
WHERE Kurssit.opettaja_id = Opettajat.id;

Näin päädymme samaan tulokseen kuin aiemmin:

nimi       nimi   
---------------- ----------
Laskennan mallit Kivinen  
Ohjelmoinnin per Kaila   
Ohjelmoinnin jat Kaila   
Tietokantojen pe Laaksonen 
Tietorakenteet j Kivinen 

Lisää ehtoja kyselyssä

Monen taulun kyselyissä WHERE-osa kytkee toisiinsa meitä kiinnostavat taulujen rivit, mutta lisäksi voimme laittaa WHERE-osaan muita ehtoja samaan tapaan kuin ennenkin. Esimerkiksi voimme suorittaa seuraavan kyselyn:

SELECT Kurssit.nimi, Opettajat.nimi
FROM Kurssit, Opettajat
WHERE Kurssit.opettaja_id = Opettajat.id AND Opettajat.nimi = 'Kivinen';

Näin saamme haettua kurssit, joiden opettajana on Kivinen:

nimi       nimi   
---------------- ----------
Laskennan mallit Kivinen  
Tietorakenteet j Kivinen 

Taulujen lyhyet nimet

Voimme tiivistää monen taulun kyselyä antamalla tauluille vaihtoehtoiset lyhyet nimet, joiden avulla voimme viitata niihin kyselyssä. Esimerkiksi kysely

SELECT Kurssit.nimi, Opettajat.nimi
FROM Kurssit, Opettajat
WHERE Kurssit.opettaja_id = Opettajat.id;

voidaan esittää lyhemmin näin:

SELECT K.nimi, O.nimi
FROM Kurssit AS K, Opettajat AS O
WHERE K.opettaja_id = O.id;

Itse asiassa sana AS ei ole pakollinen, eli voimme lyhentää kyselyä lisää:

SELECT K.nimi, O.nimi
FROM Kurssit K, Opettajat O
WHERE K.opettaja_id = O.id;

Saman taulun toistaminen

Monen taulun kyselyssä voi esiintyä myös monta kertaa sama taulu, kunhan niille annetaan eri nimet. Esimerkiksi seuraava kysely hakee kaikki tavat valita kahden opettajan pari:

SELECT A.nimi, B.nimi FROM Opettajat A, Opettajat B;

Kyselyn tulos on seuraava:

nimi    nimi   
---------- ----------
Kaila    Kaila   
Kaila    Luukkainen
Kaila    Kivinen  
Kaila    Laaksonen 
Luukkainen Kaila   
Luukkainen Luukkainen
Luukkainen Kivinen  
Luukkainen Laaksonen 
Kivinen   Kaila   
Kivinen   Luukkainen
Kivinen   Kivinen  
Kivinen   Laaksonen 
Laaksonen  Kaila   
Laaksonen  Luukkainen
Laaksonen  Kivinen  
Laaksonen  Laaksonen 
Jatka tästä seuraavaan osaan: