Luku 4

Alikyselyt

Alikysely on SQL-komennon osana oleva lauseke, jonka arvo syntyy jonkin kyselyn perusteella. Voimme rakentaa alikyselyjä samaan tapaan kuin varsinaisia kyselyjä ja toteuttaa niiden avulla hakuja, joita olisi vaikea saada aikaan muuten.

Esimerkki

Tarkastellaan esimerkkinä tilannetta, jossa tietokannassa on pelaajien tuloksia taulussa Tulokset. Oletamme, että taulun sisältö on seuraava:

id     nimi    tulos   
---------- ---------- ----------
1      Uolevi   120    
2      Maija    80    
3      Liisa    120    
4      Aapeli   45    
5      Kaaleppi  115  

Haluamme nyt selvittää ne pelaajat, jotka ovat saavuttaneet korkeimman tuloksen, eli kyselyn tulisi palauttaa Uolevi ja Liisa. Saamme tämän aikaan alikyselyllä seuraavasti:

SELECT nimi, tulos FROM Tulokset WHERE tulos = (SELECT MAX(tulos) FROM Tulokset);

Kyselyn tuloksena on:

nimi    tulos   
---------- ----------
Uolevi   120    
Liisa    120    

Tässä tapauksessa alikysely on SELECT MAX(tulos) FROM Tulokset, joka antaa suurimman taulussa olevan tuloksen eli tässä tapauksessa arvon 120. Huomaa, että alikysely tulee kirjoittaa sulkujen sisään, jotta se ei sekoitu pääkyselyyn.

Alikyselyn laatiminen

Alikysely voi esiintyä melkein missä tahansa kohtaa kyselyssä, ja se voi tilanteesta riippuen palauttaa yksittäisen arvon, listan arvoista tai kokonaisen taulun.

Alikysely sarakkeessa

Seuraavassa kyselyssä alikyselyn avulla luodaan kolmas sarake, joka näyttää pelaajan tuloksen eron ennätystulokseen:

SELECT nimi, tulos, (SELECT MAX(tulos) FROM Tulokset)-tulos FROM Tulokset;
nimi    tulos    (SELECT MAX(tulos) FROM Tulokset)-tulos
---------- ---------- ---------------------------------------
Uolevi   120     0                   
Maija    80     40                   
Liisa    120     0                   
Aapeli   45     75                   
Kaaleppi  115     5  

Alikysely tauluna

Seuraavassa kyselyssä alikysely luo taulun, jossa on kolme parasta tulosta. Näiden tulosten summa (120+120+115) lasketaan pääkyselyssä.

SELECT SUM(tulos) FROM (SELECT * FROM Tulokset ORDER BY tulos DESC LIMIT 3);
SUM(tulos)
----------
355

Huomaa, että yhtä kyselyä käyttämällä saisimme väärän tuloksen:

SELECT SUM(tulos) FROM Tulokset ORDER BY tulos DESC LIMIT 3;
SUM(tulos)
----------
480   

Tässä tulostaulussa on vain yksi rivi, jossa on kaikkien tulosten summa (480). Niinpä kyselyn lopussa oleva LIMIT 3 ei vaikuta mitenkään tulokseen.

Alikysely listana

Seuraava kysely hakee pelaajat, joiden tulos kuuluu kolmen parhaimman joukkoon. Alikysely palauttaa listan tuloksista IN-lauseketta varten.

SELECT nimi FROM Tulokset WHERE tulos IN (SELECT tulos FROM Tulokset ORDER BY tulos DESC LIMIT 3);
nimi   
----------
Uolevi  
Liisa   
Kaaleppi 

Riippuva alikysely

Alikysely on mahdollista toteuttaa myös niin, että sen toiminta riippuu pääkyselyssä käsiteltävästä rivistä. Näin on seuraavassa kyselyssä:

SELECT nimi, tulos, (SELECT COUNT(*) FROM Tulokset WHERE tulos > T.tulos) FROM Tulokset T;

Tämän kysely laskee jokaiselle pelaajalle, monenko pelaajan tulos on parempi kuin pelaajan oma tulos. Esimerkiksi Maijalle vastaus on 3, koska Uolevin, Liisan ja Kaalepin tulos on parempi. Kysely antaa seuraavan tuloksen:

nimi    tulos    (SELECT COUNT(*) FROM Tulokset WHERE tulos > T.tulos)
---------- ---------- -----------------------------------------------------
Uolevi   120     0                          
Maija    80     3                          
Liisa    120     0                          
Aapeli   45     4                          
Kaaleppi  115     2                          

Koska taulu Tulokset esiintyy kahdessa roolissa alikyselyssä, pääkyselyn taululle on annettu nimi T. Tämän ansiosta alikyselyssä on selvää, että halutaan laskea rivejä, joiden tulos on parempi kuin pääkyselyssä käsiteltävän rivin tulos.

Milloin käyttää alikyselyä?

Melko usein alikysely on vaihtoehtoinen tapa toteuttaa kysely, jonka voisi tehdä jotenkin muutenkin. Esimerkiksi molemmat seuraavat kyselyt hakevat tuotteiden nimet asiakkaan 1 ostoskorissa:

SELECT T.nimi FROM Tuotteet T, Ostokset O WHERE T.id = O.tuote_id AND O.asiakas_id = 1;
SELECT nimi FROM Tuotteet WHERE id IN (SELECT tuote_id FROM Ostokset WHERE asiakas_id = 1);

Ensimmäinen kysely on tyypillinen kahden taulun kysely, kun taas toinen kysely valikoi tuotteet alikyselyn avulla. Kumpi kysely on parempi?

Ensimmäinen kysely on parempi, koska tämä on tarkoitettu tapa hakea SQL:ssä tietoa tauluista viittausten avulla. Toinen kysely toimii sinänsä, mutta se poikkeaa totutusta eikä tietokantajärjestelmä myöskään pysty ehkä suorittamaan sitä yhtä tehokkaasti.

Alikyselyä kannattaa käyttää vain silloin, kun siihen on todellinen syy. Jos kyselyn voi tehdä usean taulun kyselyllä, tämä on yleensä parempi ratkaisu.

Jatka tästä seuraavaan osaan: